Dom krajanov Negovan Nemec je bil zgrajen leta 1989 ob vsestranski pomoči in samoprispevku krajanov Bilj. Lastnik in upravljalec objekta je Krajevna skupnost Bilje.

Mala dvorana razpolaga s sto sedeži in odrom. Primerna je za razna kulturna srečanja, nastop pevskih zborov in gledaliških skupin, okrogle mize, razne delavnice, predavanja, sestanke in podobno.

Športna dvorana s tribuno za 250 obiskovalcev, raznimi rekviziti za atletiko, parketom in ogrevanjem je primerna tako za šolsko telovadbo, kot aerobiko, treninge, rekreacijo, turnirje, prireditve in podobno. Pri postavitvi zavesnih kulis pa dvorana postane prijeten kulturni prostor.

Najem dvorane

Cena najema športne dvorane znaša 26,00 eur/uro.

Cena najema male dvorane znaša 11,00 eur/uro.

 

Vzdrževalec:
Alan Žorž, tel. št. 040 626 639
Informacije o najemu:
Svetlana Rakita, tel. št. 068 616 708

 

HIŠNI RED DOMA KRAJANOV NEGOVAN NEMEC

1. člen

S tem hišnim redom so podrobneje določene pravice in obveznosti lastnika doma krajanov Negovan Nemec, krajevne skupnosti Bilje in uporabnikov z namenom, da se zagotovijo pogoji za nemoteno uporabo površin doma, da se zavaruje red, varnost in čistoča.

2. člen

Za uporabnike telovadnice in ostalih prostorov se štejejo najemniki s katerimi je sklenjena pogodba o najemu, ter ostali uporabniki, ki se dogovorijo z odgovornimi osebami v krajevni skupnosti.

3. člen

Vsi uporabniki so dolžni spoštovati in se držati hišnega reda, ne glede na čas vadbe in aktivnosti, ki jih izvajajo v dvorani.

4. člen

Lastnik in pogodbenik skleneta za najem dvorane pogodbo. Uporabnik ob sklenitvi pogodbe potrjuje tudi prejem ključa manjših vrat telovadnice.

5. člen

Vstop v športno dvorano je za organizirane skupine dovoljen skozi manjša vrata v telovadnico. Glavni vhod je namenjen obiskovalcem kulturnih in drugih prireditev v mali in športni dvorani ter članom društev, ki izvajajo njihovo dejavnost v mali dvorani doma.

6. člen

Vstop v športno dvorano je dovoljen deset minut pred začetkom vadbe, ki jo vodi pogodbenik. Skupina pogodbenika mora zapustiti dvorano v roku petnajst minut od zaključka vadbe.

7. člen

Vse aktivnosti v športni dvorani se končajo ob 22.00 uri, razen organizirane prireditve za katere je že v naprej znano, da bodo trajale dlje.

8. člen

V športno dvorano ni dovoljen vnos alkoholnih pijač. Vnos alkoholnih pijač je v ostale prostore dovoljen v okviru kulturnih, družabnih in drugih večerov pod pogojem, da je aktualen najemodajalec o tem seznanjen in da slednji vnos dovoli. V dom krajanov Negovan Nemec ni dovoljen vnos prepovedanih drog in drugih psihoaktivnih snovi. V primeru zaznave le teh najemodajalec obvesti organe pregona in se pogodba o najemu prekine.

9. člen

Vodja skupine vadbe in najemniki drugih prostorov doma krajanov morajo iz doma odstraniti skupino ali posameznika, ki ne upošteva hišnega reda. V primeru zaznave odklonilnih ravnanj, ki so opredeljena v Uradnem listu Republike Slovenije, najemodajalec obvesti organe pregona.

10. člen

Prepovedano je samovoljno spreminjanje nastavitev ventilov centralnega sistema ogrevanja ter odpiranje in zapiranje le tega.

11. člen

Morebitno nastalo materialno škodo je vodja skupine oziroma vodja prireditve dolžan sporočiti upravitelju doma. Najemojemalec ugotovljeno materialno škodo se evidentira v pisnem zaznamku, ki ga nato posreduje upravitelju doma.

12. člen

Vodja skupine je dolžan preveriti ali so vsi uporabniki obuti v ustrezne športne copate, ki se uporabljajo samo za dvorano. Uporabniki so obuti v obuvala, ki po nepotrebnem ne poškodujejo ali mažejo površine športne dvorane.

13. člen

Vodja skupine mora po končani vadbi poskrbeti, da se embalažo pijač, hrane in ostale smeti odnese iz telovadnice v primerne zabojnike za smeti.

14. člen

Uporabniki doma so se dolžni ravnati po načelu dobrega gospodarja. Med vadbo morajo biti osvetljeni le prostori, ki so namenjeni vadbi. Svetila v garderobno sanitarnem prostoru morajo biti med vadbo izklopljene. V kolikor skupina tega ne spoštuje, se ji zaračuna dodatne stroške. Skupine, ki ne plačujejo najemnine so se dolžne ravnati po istih navodilih, sicer jim bo neupravičena raba električne energije zaračunana. Upravitelj doma je od sveta krajevne skupnosti pooblaščen, da sproti preverja racionalno uporabo električne energije. Upravitelj, v primeru ugotovitve neracionalne uporabe električne, porabo energije zmanjša na nujno potrebno, ne glede na morebitne ugovore uporabnikov.

15. člen

Vsaka prireditev na območju športnega objekta mora biti predhodno dogovorjena z upraviteljem. Za prireditev izda dovoljenje pristojni organ. Organizator prireditve mora v pisni obliki pri podpisu pogodbe navesti odgovorno osebo, kdo bo skrbel za red na prireditvi in odgovorno osebo za celotno prireditev. Gledalcev oziroma obiskovalcev prireditve v objektu sme biti toliko, kot je to opredeljeno v uporabnem dovoljenju. To je število sedežev na tribunah in parterju med prireditvijo in število vadečih v vadbenih prostorih, ki jih predvideva izvedbeni načrt.

16. člen

Organizator javne prireditve mora od lastnika objekta pridobiti soglasje.

17. člen

Lastnik objekta se zavezuje, da bo vodji skupine javil pravočasno morebitno zasedenost dvorane, če bo slednja predvidena med vadbo posamezne skupine.

18. člen

Vodje skupin morajo po zaključku vadbe vpisati ime uporabnika, datum, uro vadbe in podpis v zvezek, ki je na polici pri izhodu iz športne dvorane. Vodje skupin morajo poskrbeti, da se v zvezek ne nepotrebno vpisuje in paca.

19. člen

Vodje skupin in organizatorji prireditev morajo po končani vadbi oziroma prireditvi izklopiti porabnike električne energije, preveriti ali so vsa okna objekta zaprta in za seboj zakleniti vhodna vrata.

20. člen

Uporabniki prostorov doma so dolžni upoštevati hišni in požarni red, urnik dogovorjene vadbe ter ostala navodila, ki so izobešena na oglasni deski.

21. člen

Čiščenje dvorane se opravlja trikrat na teden oziroma po potrebi.

22. člen

Hišni red Doma krajanov Negovan Nemec velja od potrditve Sveta krajevne skupnosti Bilje.

Predsednik sveta KS Bilje
Darko Simčič

Bilje, 09.12.2022

Priponka: hisni_red_dom_krajanov_bilje.doc